Charakterystyka energetyczna budynku – czym jest i dlaczego jest ważna?

Większość budowanych obecnie domów spełnia wysokie standardy energooszczędności. Decydujemy się na wysokiej klasy materiały, żeby z czasem zaoszczędzić na eksploatacji. Dokumentem, który to poświadcza, jest charakterystyka energetyczna budynku.

Charakterystyka energetyczna budynku skupia się przede wszystkim na kosztach i szacunkach związanych z ogrzewaniem. Ile energii będzie potrzebne do zapewnienia odpowiedniego poziomu ciepła? Na jakim poziomie będą plasować się wydatki na ogrzewanie w przyszłości? Odpowiedzi należy szukać właśnie w charakterystyce energetycznej.

Charakterystyka energetyczna budynku, czyli co?

Charakterystyka energetyczna budynku to dokument, który zawiera obliczenia dotyczące zapotrzebowania na energię potrzebną do: ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody, a także klimatyzacji i oświetlenia. Jest to dokument urzędowy, który pozwala dokładnie oszacować przyszłe koszty eksploatacji związane z ogrzewaniem domu i przygotowaniem wody użytkowej.

Konieczność posiadania takiego dokumentu przez właściciela nieruchomości wynika z uchwalonej w 2013 roku nowelizacji warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Kluczowe są tutaj dwa warunki związane z energochłonnością:

 • zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (EP),
 • wartość współczynnika przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych budynku (EU).

Oba kryteria mają ustalone limity, których nie wolno przekraczać. Charakterystyka energetyczna budynku pozwala określić wspomniane wartości oraz wyznaczyć, czy warunki prawne zostały spełnione. Charakterystyka energetyczna budynku jest niezbędnym dokumentem w procesie uzyskania pozwolenia na budowę i stanowi integralną część projektu architektoniczno-budowlanego.

Charakterystyka energetyczna

Jak uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Charakterystyka energetyczna budynku wchodzi w skład projektu budowlanego, za jej przygotowanie odpowiada projektant budynku lub podwykonawca, który posiada niezbędne uprawnienia. Zazwyczaj jednak dokument przygotowywany jest przez architekta. Zatem jeśli inwestorzy kupują gotowy projekt swojego nowego domu, zawiera się w nim również charakterystyka energetyczna budynku. Kto może wystawić certyfikat energetyczny?

Zgodnie z literą prawa jest to osoba, która:

 • ma pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych,
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstw przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub też przestępstw gospodarczych,
 • po ukończeniu studiów posiada co najmniej tytuł zawodowy: inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa lub magistra inżyniera w wymienionych zakresach,
 • wykształcenie wyższe na innym kierunku, w którego programie znalazły się zagadnienia dotyczące charakterystyki energetycznej budynków, wykonywania audytów energetycznych, budownictwa energooszczędnego lub OZE,
 • uzyskała uprawnienia budowlane zgodne z art. 14 Prawa budowlanego – co wymaga również odbycia określonej praktyki zawodowej.

Co zawiera certyfikat energetyczny?

Wzór charakterystyki energetycznej budynku określają ściśle przepisy prawa. Jest to specjalny formularz, który różni się objętością w zależności od rodzaju budynku lub jego wielkości. Wśród informacji, które można znaleźć w certyfikacie energetycznym, znajdują się m.in.:

 • podstawowe informacje o obiekcie takie jak adres, kubatura, powierzchnia użytkowa czy rok budowy,
 • fotografia budynku,
 • kluczowe wskaźniki obliczeniowe, czyli EP – zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną, EK – zapotrzebowanie na energię końcową oraz EU – zapotrzebowanie na energię użytkową,
 • dane o rodzajach źródeł energii i jej zużyciu z wyszczególnieniem zapotrzebowania na ogrzewanie, ciepłą wodę, oświetlenie oraz chłodzenie,
 • podstawowe parametry techniczno-użytkowe budynku (m.in. kubaturę, temperaturę wewnątrz pomieszczeń, rodzaj i parametry instalacji).

charakterystyka energetyczna

Kiedy może się przydać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku jest niezbędne w procesie uzyskania pozwolenia na budowę. Wynika to ze zmian w przepisach wprowadzonych w 2009 roku w ramach dostosowania polskiego prawa do wymogów unijnych. Trzeba przy tym pamiętać, że każdy tego typu dokument ważny jest przez 10 lat od dnia wystawienia. Charakterystyka energetyczna budynku powinna być sporządzana także przy okazji sprzedaży nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży lub umowy sprzedaży spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu.

Przepisy dotyczące zużycia energii w budynkach będą z czasem zaostrzane w związku z polityką proekologiczną. Współczynniki EU, EK oraz EP będą miały coraz większe znaczenie przy budowie nowych domów. Od 1 stycznia 2021 r. wskaźniki zostaną ponownie zaostrzone. Te zabiegi mają zachęcić inwestorów do wykorzystania w budynkach alternatywnych i odnawialnych źródeł energii.

Jeśli zainteresował Cię temat fotowoltaiki to zapraszamy do wypełnienia formularza

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *