Program MÓJ PRĄD

5000 zł dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej

Uwaga! Jesteś na oficjalnej stronie firmy Stilo Energy, dostawcy rozwiązań w zakresie fotowoltaiki dla domu i biznesu. Udzielamy pomocy w składaniu wniosków o dotację MÓJ PRĄD wyłącznie klientom naszej firmy.

Każda osoba fizyczna inwestująca w instalacje fotowoltaiczne może liczyć na zwrot do 50 procent kosztów, ale nie może to być więcej niż 5 tys. zł. Programem objęte są instalacje o mocy 2-10 kilowata (kW).
Do wniosku o dofinansowanie konieczne będzie załączenie faktury, dowodu zapłaty faktury, dokumentu potwierdzającego instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy. Wypłatą miliarda zł na ten cel i obsługą programu zajmie się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet wystarczy dla 200 tys. prosumentów. Inicjatywa ta ma pomóc zrealizować zobowiązania klimatyczne wobec Unii Europejskiej. Dodatkowo warto pamiętać o możliwości odliczenia kosztów inwestycji od podatku, co znacząco wpływa na ostateczny koszt inwestycji.

Ponadto Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz władze wojewódzkie na terenach gmin, wykorzystują środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do własnych lokalnych programów pomocowych. Warunki dofinansowania są bardzo różne, w zależności od programu. Do tych, które dofinansowują fotowoltaikę zaliczamy przede wszystkim: Program “Mój Prąd”, Program “Energia Plus”, Program “Czyste Powietrze”.

PROGRAM MÓJ PRĄD

Jest to ogólnopolski, główny program dofinansowujący zakup i montaż paneli fotowoltaicznych. W ramach tego programu osoby fizyczne mogą złożyć wniosek o wsparcie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej. Kwota, dofinansowania, którą można uzyskać to ok. 5 tys. zł na instalację. Zaplanowany budżet na lata 2019-2024 wynosi 1 mld.


Na co można uzyskać dofinansowanie w programie MÓJ PRĄD?

Dofinansowanie obejmuje: panele, inwertery, okablowanie, urządzenia do montażu, robociznę. Moc instalacji musi wynosić od 2 kW do 10 kW.

Skontaktuj się


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w niniejszym formularzu, w celach handlowych, w tym sporządzenia i przedstawienia oferty handlowej, przez firmę STILO ENERGY S.A.

Sprawdź inne programy


Kto otrzyma dofinansowanie?

Osoby fizyczne wytwarzające energię na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Program ten nie jest skierowany do firm


Jaka jest wysokość i warunki dofinansowania?

Dofinansowanie w formie dotacji (bezzwrotna pomoc) do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł na instalację. W celu uzyskania dotacji na kolejną, odrębną, instalację należy złożyć kolejny wniosek.

Podstawowym warunkiem skorzystania z tego dofinansowania jest to, że koszty w związku z zakupem instalacji muszą zostać poniesione po 23 lipca 2019 r. Kolejnym warunkiem, który należy spełnić przy ubieganiu się o dofinansowanie jest, aby instalacja nie została przyłączona do sieci przed 23 lipca 2019 r. Instalacja nie może być też dofinansowana z innych programów.


Kto przydziela dofinansowanie?

Przydzielaniem dofinansowania na ogniwa fotowoltaiczne w ramach programu “Mój Prąd” zajmuje się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Liczba rozpatrzonych wniosków

Do stycznia 2020 roku zostało złożonych 21 818 wniosków, z czego zatwierdzonych zostało 21 256 na łączną kwotę 105 579 770 zł.


Składanie wniosku i terminy

Aktualnie wnioski można składać na dwa sposoby. Wniosek papierowy: wyłącznie przez pośrednika sprzedaży jaki jest Stilo Energy. Indywidualnie w formie elektronicznej przy użycia podpisu zaufanego lub e-dowodu. Więcej informacji na https://mojprad.gov.pl/.

We wniosku o dofinansowanie należy uzupełnić:

  1. Dane wnioskodawcy (dane identyfikacyjne, adres zamieszkania, dane rachunku bankowego na który ma być przekazane dofinansowanie).
  2. Dane instalacji (informacja o własności instalacji, lokalizacja instalacji, dane techniczne instalacji).
  3. Oświadczenie o zgodności beneficjenta z programem priorytetowym.
  4. Informacje o załącznikach (podać liczbę złożonych załączników do wniosku).

Pomoc przy procedurze składania wniosku o dofinansowanie można uzyskać w różnych organizacjach m.in. w firmie Stilo Energy, która zajmuje się sprzedażą i montażem instalacji fotowoltaicznych.

Wnioski w wersji papierowej należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (dostarczenia) dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym. Aktualnie od 13 stycznia 2020 roku do 18 grudnia 2020 roku trwa II nabór wniosków (lub do wyczerpania alokacji środków).

Niezbędne dokumenty

  1. Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej. Kopia faktury powinna być opatrzona adnotacją ” Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”.
  2. Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie.
  3. Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano. Zaświadczenie OSD powinno być opracowane wg wzoru lub równoważne z nim, czyli powinno zawierać minimum informacji, ujętych we wzorze.
  4. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych dla wnioskodawców Programu priorytetowego “Mój Prąd” (RODO).
  5. Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

Sprawdź inne dostępne dofinansowania

Zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego – zadzwonimy z dobrą ofertą!