Regulamin promocji SZYBCIEJ SIĘ DECYDUJESZ, WIĘCEJ ZYSKUJESZ

§ 1 Definicje

Klient/Uczestnik promocji – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która zawarł z Organizatorem Umowę.

Promocja – promocja „SZYBCIEJ SIĘ DECYDUJESZ, WIĘCEJ ZYSKUJESZ! Specjalny rabat dla zdecydowanych na fotowoltaikę!

Premia – kwota pomniejszająca wartość faktury końcowej Uczestnika Promocji, który spełnił warunki niniejszego Regulaminu.

Regulamin – Regulamin Promocji „SZYBCIEJ SIĘ DECYDUJESZ, WIĘCEJ ZYSKUJESZ! Specjalny rabat dla zdecydowanych na fotowoltaikę!

Organizator – STILO ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-226) przy ul. Traugutta 115C, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000711740, NIP 585-148-16-57, kapitał zakładowy w kwocie 13 317 150,00 PLN.

Umowa – Umowę na montaż instalacji fotowoltaicznej lub Umowę na zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej.

§ 2 Okres trwania Promocji

 1. Promocja trwa od 08.10.2020 r. do 31.12.2020 r.
 2. Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Programu w okresie jej trwania.


§ 3 Zasady przystąpienia i uczestnictwa w Promocji

 1. Promocja przeznaczona jest dla Klientów, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:
 2. do dnia 31.12.2020 r. zawrą z Organizatorem Umowę,
 3. moduł fotowoltaiczny zakupiony w ramach Umowy to model ULICA 385W.
 4. podczas tworzenia oferty Klient wskaże deklaratywną wartość średniomiesięcznego rachunku za prąd na podstawie dotychczasowych faktur otrzymywanych przez zakład energetyczny.

§ 4 Zasady ustalania wysokości i wypłaty Premii

 1. Klient, który w okresie trwania promocji spełnił warunki określone w § 3 otrzymuje premię odpowiednio:

dla instalacji o mocy do 4 kWp

 1. stanowiącą trzykrotność średniomiesięcznego rachunku za prąd, w przypadku zawarcia Umowy do dnia 31.10.2020 r. ale nie więcej 600 PLN łącznie.
 2. stanowiącą dwukrotność średniomiesięcznego rachunku za prąd, w przypadku zawarcia Umowy do dnia 30.11.2020 r.  ale nie więcej niż 400 PLN łącznie
 3. stanowiącą jednokrotność średniomiesięcznego rachunku za prąd, w przypadku zawarcia Umowy do dnia 31.12.2020 r. ale nie więcej niż 200 PLN łącznie

dla instalacji o mocy powyżej 4 kWp ale nie więcej niż 7 kWp

 1. stanowiącą trzykrotność średniomiesięcznego rachunku za prąd, w przypadku zawarcia Umowy do dnia 31.10.2020 r. ale nie więcej 900 PLN łącznie.
 2. stanowiącą dwukrotność średniomiesięcznego rachunku za prąd, w przypadku zawarcia Umowy do dnia 30.11.2020 r.  ale nie więcej niż 600 PLN łącznie
 3. stanowiącą jednokrotność średniomiesięcznego rachunku za prąd, w przypadku zawarcia Umowy do dnia 31.12.2020 r. ale nie więcej niż 300 PLN łącznie

dla instalacji o mocy powyżej 7 kWp

 1. stanowiącą trzykrotność średniomiesięcznego rachunku za prąd, w przypadku zawarcia Umowy do dnia 31.10.2020 r. ale nie więcej 1350 PLN łącznie.
 2. stanowiącą dwukrotność średniomiesięcznego rachunku za prąd, w przypadku zawarcia Umowy do dnia 30.11.2020 r.  ale nie więcej niż 900 PLN łącznie
 3. stanowiącą jednokrotność średniomiesięcznego rachunku za prąd, w przypadku zawarcia Umowy do dnia 31.12.2020 r. ale nie więcej niż 450 PLN łącznie
 4. Premia przyznawana jest w formie rabatu uwzględnionego w wystawionej fakturze końcowej.

§ 5 Tryb reklamacyjny

 1. Reklamacje oraz zażalenia dotyczące Promocji można zgłaszać Organizatorowi wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@stiloenergy.pl.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich otrzymania.
 3. Stanowisko Organizatora będzie przekazywane Uczestnikowi Promocji na jego adres poczty elektronicznej.

§ 6. Ochrona danych osobowych

 1. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba uzyskania danych osobowych Uczestnika Programu administratorem danych osobowych zebranych podczas promocji będzie STILO ENERGY S.A.
  z siedzibą w Gdańsku przy ul. Traugutta 115C, 80-226 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000711740. 
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO).
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym
  do skorzystania z Promocji,  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i b) RODO.
 4. Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom partnerskim
  w celach reklamacji związanej z udziałem w Promocji.
 5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres: w celach organizacji Promocji oraz rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji – 12 miesięcy.
 6. Uczestnik ma prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika
  w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Uczestnik ma prawo do sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe (art.16 RODO)
 9. Uczestnik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia jego danych osobowych
  w przypadkach o których mowa w art. 17 RODO.
 10. Uczestnik ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych (art.18 RODO)
 11. Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 12. Administrator ma obowiązek powiadomienia Uczestnika o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO). 
 13. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  w przypadku uznania przez Uczestnika, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 14. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest również w siedzibie Organizatora
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.
 3. Każda promocja organizowana przez Organizatora jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy.
 4. Promocje organizowane przez Organizatora nie podlegają łączeniu.