REGULAMIN PROMOCJI ZIMOWEJ

stilo_promocja na fotowoltaikę

Zimowa promocja: rabat do 6 000 zł na fotowoltaikę!

§ 1 Definicje

Klient/Uczestnik promocji – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która zawarła z Organizatorem Umowę.
Promocja – promocja „Zimowa promocja: rabat do 6 000 zł na fotowoltaikę!”
Premia – kwota pomniejszająca wartość faktury końcowej Uczestnika Promocji, który spełnił warunki niniejszego Regulaminu.
Regulamin – Regulamin Promocji „Zimowa promocja: rabat do 6 000 zł na fotowoltaikę!”
Organizator – STILO ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-226) przy ul. Traugutta 115C, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000711740, NIP 585-148-16-57, kapitał zakładowy w kwocie 13 317 150,00 PLN.
Umowa – Umowę na montaż instalacji fotowoltaicznej lub Umowę na zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej.

§ 2 Okres trwania Promocji

 1. Promocja trwa od 16.11.2020 r. do odwołania.
 2. Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Programu w okresie jej trwania.

§ 3 Zasady promocji oraz wysokości i wypłaty Premii

 1. Maksymalna wartość promocji to 10% od ceny instalacji fotowoltaicznej.
 2. Promocją objęte są instalacje do 10 kW.
 3. Premia przyznawana jest w formie rabatu uwzględnionego w fakturze końcowej.
 4. Promocja dedykowana jest dla osób fizycznych.

§ 4 Tryb reklamacyjny

 1. Reklamacje oraz zażalenia dotyczące Promocji można zgłaszać Organizatorowi wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@stiloenergy.pl.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich otrzymania.
 3. Stanowisko Organizatora będzie przekazywane Uczestnikowi Promocji na jego adres poczty elektronicznej.

§ 5 Ochrona danych osobowych

 1. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba uzyskania danych osobowych Uczestnika Programu administratorem danych osobowych zebranych podczas promocji będzie STILO ENERGY S.A.
  z siedzibą w Gdańsku przy ul. Traugutta 115C, 80-226 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000711740. 
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO).
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym
  do skorzystania z Promocji,  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i b) RODO.
 4. Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom partnerskim
  w celach reklamacji związanej z udziałem w Promocji.
 5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres: w celach organizacji Promocji oraz rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji – 12 miesięcy.
 6. Uczestnik ma prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika
  w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Uczestnik ma prawo do sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe (art.16 RODO)
 9. Uczestnik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia jego danych osobowych
  w przypadkach o których mowa w art. 17 RODO.
 10. Uczestnik ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych (art.18 RODO)
 11. Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 12. Administrator ma obowiązek powiadomienia Uczestnika o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO). 
 13. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  w przypadku uznania przez Uczestnika, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 14. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.
 2. Każda promocja organizowana przez Organizatora jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy.
 3. Promocje organizowane przez Organizatora nie podlegają łączeniu.
 4. Organizator ma prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy polskiego prawa.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje przez cały okres jego trwania.