Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje sposoby przetwarzania danych osobowych przez Stilo Energy SA, dalej określana jako „firma”. Zasady zawarte w niniejszej polityce będą miała zastosowanie, jeżeli jesteś osobą fizyczną i korzystasz z naszych usług lub wchodzisz z nami w interakcję w inny sposób.

Kim jesteśmy?

Stilo Energy SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Heweliusza 11 lokal 811, 80-890 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000711740 o numerze NIP 5851481657, jest firmą oferującą rozwiązania fotowoltaiczne
dla klientów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

W celu realizacji swoich celów, firma gromadzi i przetwarza dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W przypadku pytań dotyczących wykorzystywania Państwa danych osobowych w firmie prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD). Dane kontaktowe prezentujemy poniżej:

Adres pocztowy:
Inspektor Ochrony Danych
Stilo Energy SA, ul. Heweliusza 11 lokal 811, 80-890 Gdańsk
Adres email: iod@stiloenergy.pl

Jakie dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane?

Dane osobiste – czyli Twoje dane kontaktowe (imię̨ i nazwisko, adres, numer telefonu, numer telefonu komórkowego jak również adres e-mail), dane demograficzne (płeć́, wiek, narodowość́, informacje zawodowe oraz dodatkowe dane), dane identyfikacyjne
w celu weryfikacji tożsamości (numer PESEL lub nr dokumentu tożsamości).

Dane niezbędne do realizacji umów – tj. informacje o Twoich umowach, zamówieniach, zakupach, statusie płatności
oraz fakturach; dane techniczne niezbędne do sporządzenie analizy i oferty; nagrane i transkrybowane rozmowy telefoniczne; subskrypcje i rezygnacje; informacje o interakcjach z firmą, w tym zgłoszenia oraz wiadomości kierowane do obsługi klienta.

Dane finansowe – czyli płatnicze i kredytowe; w szczególności informacje o Twojej karcie płatniczej oraz rachunku bankowym niezbędne do weryfikacji dokonywanych zakupów, zwrotu środków lub ustalenia zdolności kredytowej.

Dane techniczne oraz identyfikatory internetowe – Korzystamy z plików cookies, które pozwalają zidentyfikować Państwa przeglądarkę. Zbierają one i przechowują informacje o tym, kiedy odwiedziliście Państwo naszą stronę oraz w jaki sposób z niej korzystacie, co umożliwia zapisywanie informacji o wizytach na stronie oraz zapewnia lepszą obsługę i doświadczenie w trakcie przeglądania strony oraz dla celów analitycznych. Dane osobowe gromadzone przez nas z wykorzystaniem tych technologii będą również używane w celu zarządzania Państwa sesją.

Dane pozyskiwane za pośrednictwem mediów społecznościowych – posty, lajki, tweety i inne interakcje dotyczące obecności firmy w mediach społecznościowych;

Dane związane z bezpieczeństwem – dane wykorzystywane, aby zapewnić́ bezpieczeństwo korzystania z naszych usług
i obiektów, np. monitoring z kamer zainstalowanych na obiektach firmy.

W jaki sposób gromadzimy dane osobowe?

Bezpośrednio od klienta – gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem strony stiloenergy.pl, telefonicznie lub za pośrednictwem mediów społecznościowych. Gdy zamawiasz nasze usługi lub z nich korzystasz, gdy wypełniasz formularz, bierzesz udział w ankiecie lub konkursie, przeglądasz naszą stronę internetową lub wchodzisz z nami w interakcję w inny sposób.

Za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych – takich jak współpracowników, partnerów, podmioty finansowe
oraz ubezpieczeniowe.

W jakim celu gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe?

Dane osobowe zbierane są w celu realizacji ściśle określonych zadań wynikających z umów, uzyskanych zgód,
w związku z realizacją obowiązków prawnych lub prawnie uzasadnionego interesu firmy. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe dla celów:

Regulacyjnych – wypełnianie zobowiązań prawnych i regulacyjnych firmy, w tym wymogów audytowych i sprawozdawczości. Badanie due diligence klientów (zgodnie z regulacjami dotyczącymi prania brudnych pieniędzy, weryfikacji sankcji i innych przepisów dotyczących zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw oraz wymogów regulacyjnych), co może obejmować automatyczną weryfikację w celu upewnienia się, że klienci i kontakty są autentyczne, oraz w celu zapobieżenia popełnieniu oszustw lub przestępstw.

Świadczenia usług oraz obsługa klienta – dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówień i usługi, zapewnienia obsługi klienta, zarządzania płatnościami, umowami i transakcjami. Zakres gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych niezbędny do realizacji usług zależy od rodzaju danej usługi. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych dla potrzeb świadczenia usług jest z reguły umowa. Gdy wymaga tego prawo, możemy poprosić́ o Twoją zgodę na świadczenie określonych usług.

Rozwoju naszych usług – podstawą przetwarzania danych dla celów rozwoju usług jest nasz prawnie uzasadniony interes.
W tym celu pozyskujemy informację zwrotną bezpośrednio od użytkowników z wykorzystaniem ankiet, wywiadów i innych form badania rynku, np. poprzez używanie danych pozyskanych z Internetu, poprzez wykorzystanie nagranych i transkrybowanych rozmów telefonicznych dla celów szkoleniowych i poprawy jakości usług; oraz przez testowanie używanych i wdrażanych systemów informatycznych. Przetwarzanie danych w celu rozwoju naszych usług odbywa się̨ zasadniczo z wykorzystaniem zdepersonalizowanych danych.

Komunikacji w celach marketingowych oraz sprzedaży – firma zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Tobą nawet
w sytuacji, gdy nie jesteś naszym klientem. Istnieją formy marketingu które wymagają aktywności z Twojej strony; np. przy otrzymywaniu zautomatyzowanych elektronicznych wiadomości marketingowych oraz przy kontaktach telefonicznych które dotyczą̨ relacji klienckich i biznesowych z nami wymagana jest Twoja zgoda. Natomiast istnieją też sytuacje, w których podstawa prawna kontaktu jest nasz uzasadniony interes. Bez Twojej zgody możemy korzystać́ z tradycyjnych kanałów marketingowych, takich jak poczta i kontakt bezpośredni. Poza prowadzeniem naszej własnej komunikacji marketingowej i sprzedaży korzystamy także ze wsparcia partnerów, którzy mogą̨ kontaktować́ się̨ z Tobą w sprawie naszych usług w oparciu o własne listy klientów i sieć sprzedaży.

Stosowania technik marketingowych online – firma stosuje następujące rozwiązania:

– Analiza statystyczna ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (której operatorem jest Google Inc. z siedzibą w USA). Firma nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

– Techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie,
co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi
do przekazania żadnych danych osobowych od firmy do partnerów odpowiedzialnych za reklamę. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

– Piksel Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, firma nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek
w urządzeniu końcowym użytkownika.

– Rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie.
Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do partnera realizującego usługę tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

– Rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od firmy.

Profilowania – W celu optymalizacji działań marketingowych oraz sprzedażowych, by komunikacja tego rodzaju była bardziej skuteczna a oferty kierowane do klienta były bardziej spersonalizowane, korzystamy z danych zbieranych w ramach relacji
z klientem, w badaniach satysfakcji klienta, z danych o zachowaniu w sieci oraz z innych danych które np. pozwalają nam poznać zainteresowania użytkowników.

Analityki jako proces wsparcia przy podejmowaniu decyzji biznesowych – W celach analitycznych nie przetwarzamy danych identyfikujących, ale agregujemy duże ilości danych dotyczących korzystania z usług w celu tworzenia modeli statystycznych, raportów, prognoz i analiz trendów.

Bezpieczeństwa obiektu: zapewnienie bezpieczeństwa naszej firmy.

Bezpieczeństwa online: ochrona naszych aktywów informacyjnych i platform technologicznych przed nieupoważnionym dostępem lub wykorzystaniem oraz monitorowanie w celu wykrycia złośliwego oprogramowania i innych zagrożeń bezpieczeństwa.

Czy firma korzysta z zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji?

Na ten moment firma nie korzysta z zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji. W momencie, kiedy nastąpi w tym zakresie zmiana i będzie to wywoływało wobec Ciebie skutki prawne lub inne istotne skutki, zostanie wysłana z stosownym wyprzedzeniem informacja.

Jakie mam prawa w zakresie ochrony moich danych osobowych?

Dostęp – masz prawo zapytać nas, czy przetwarzamy Twoje dane, a jeżeli tak, masz także prawo zażądać wglądu do Twoich danych osobowych. Umożliwi to Tobie uzyskanie kopii danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu oraz niektórych innych informacji na ten temat.

Korekta – masz prawo zażądać korekty wszelkich niepełnych lub niepoprawnych danych osobowych, które Ciebie dotyczą i które są w naszym posiadaniu.

Usunięcie – masz prawo zażądać usunięcia lub wykreślenia danych osobowych w określonych okolicznościach. Istnieją również pewne wyjątki, kiedy możemy odmówić usunięcia danych, np. w sytuacji, gdy dane osobowe są niezbędne dla celów zachowania zgodności z przepisami prawa lub w związku z roszczeniami.

Ograniczenie – masz prawo do zażądania zawieszenia przetwarzania niektórych danych osobowych, które Ciebie dotyczą, np. jeżeli chcesz ustalić ich dokładność lub powód przetwarzania.

Przeniesienie – możesz zażądać pomocy w przeniesieniu pewnych danych osobowych, które Ciebie dotyczą, na rzecz innego podmiotu.

Sprzeciw – w sytuacji, gdy my przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o uzasadniony interes prawny (lub interes prawny osób trzecich), masz prawo zakwestionować takie przetwarzanie. Nie oznacza to natomiast że firma z automatu musi zaprzestać przetwarzania tego rodzaju danych. Firma może nie uwzględnić́ Twojego wniosku, jeśli za kontynuowaniem przetwarzania przemawia ważny powód.

Rezygnacja z komunikacje marketingowej – Jeśli nie chcesz już̇ otrzymywać́ wiadomości marketingowych, połączeń́ telefonicznych ani korespondencji pocztowej możesz w każdej chwili z nich zrezygnować.

Decyzje oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych – możesz zakwestionować takie decyzje, które Ciebie dotyczą, jeżeli mają one skutek prawny lub podobny, oraz zażądać ich ponownego rozpatrzenia.

Zgoda – w sytuacji przetwarzania danych za zgodą, możesz wycofać swoją zgodę.

Niektóre z tych praw będą miały zastosowanie wyłącznie w pewnych okolicznościach. Jeżeli chciałbyś zrealizować którekolwiek
z niżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta lub Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Masz prawo także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu są udostępniane Twoje dane osobowe?

Partnerzy handlowi w oparciu o uzasadniony interes – w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Do grono tego rodzaju podmiotów należą m.in. operatorzy sieci dystrybucyjnych, firmy windykacyjne, firmy ubezpieczeniowe, instytucje finansowe, sprzedawcy detaliczni oraz firmy zajmujące się̨ reklamą w Internecie.

Partnerzy handlowi w oparciu o zgodę, umowę lub zgłoszenie – czyli w wyniku udzielonej zgody marketingowej lub np. w celu realizacji zobowiązań wynikających z umowy. Wreszcie w wyniku konkretnie udzielonej przez Ciebie dyspozycji.

Organy Państwowe – Przekazujemy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe,
w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Podwykonawcy – mogą̨ mieć́ dostęp do Twoich danych osobowych i przetwarzać́ je w naszym imieniu, ale nie mogą̨ używać́ tych danych w żadnym innym celu niż̇ realizacja uzgodnionej z nami usługi. Przetwarzanie przez nich danych osobowych odbywa się̨ zgodnie z niniejszą polityką.

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do innych Państw?

Niektórzy nasi dostawcy usług lub partnerzy prowadzą działalność na skalę międzynarodową̨, co może wyjątkowo skutkować przetwarzaniem Twoich danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jeśli dane osobowe są̨ przekazywane poza UE
lub EOG, firma używa odpowiednich zabezpieczeń prawnych i technicznych by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

Czy moje dane są bezpieczne?

Tak, będziemy przechowywać Twoje dane w bezpieczny sposób, stosując fizyczne, techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa. Uświadamiamy pracowników w kwestie prywatności i bezpieczeństwa poprzez prowadzenie odpowiednich programów szkoleniowych w tym zakresie.

Jak dług przechowujemy Twoje dane osobowe?

Firma trwale usuwa lub dokonuje czynności związane z anonimizacją danych, gdy cel, dla realizacji którego zostały zebrane już nie jest aktualny. Niemniej okresy te mogą być zróżnicowane. Np. dane przetwarzane w związku z realizacją umowy są przetwarzane także po jej zakończeniu, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub tak długo jak mogą z tej umowy wynikać możliwe roszczenia. Szczególne przepisy prawa mogą wymagać dłuższych okresów przetwarzania danych.

Dane zapisane z plików cookies przetwarzane będą przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez samego użytkownika.

Zmiana niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności podlega okresowym zmianom. W przypadku istotnych zmian w niniejszej polityce (w zakresie gromadzonych informacji, sposobu lub powodów korzystania z nich), informacje o wprowadzonych zmianach zostaną w sposób wyraźny podane na początku polityki prywatności wraz z linkiem przekierowującym do informacji o zmianach i będą dostępne przez uzasadniony okres czasu po ich wprowadzeniu.