Farma fotowoltaiczna – co to jest i jak działa?

Odnawialne źródła energii, do których należą systemy fotowoltaiczne są coraz powszechniej wykorzystywane zarówno w pojedynczych gospodarstwach domowych, jak i dużych przedsiębiorstwach.

W Polsce energia odnawialna pozyskiwana jest z takich źródeł jak wiatr, woda, zasoby geotermalne, biopaliwa ciekłe i stałe, biogaz oraz z promieniowania słonecznego.

-> Przeczytaj więcej o źródłach OZE

Do pozyskiwania energii z tego ostatniego źródła wykorzystywane są panele, w których zachodzi tzw. zjawisko fotowoltaiczne. Dane dotyczące rozwoju fotowoltaiki w Polsce, zebrane przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV i redakcję GLOBEnergia wskazują że, przyrost mocy pochodzącej z instalacji PV w roku 2018 był prawie sześciokrotnie większy niż w roku 2017. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na zakładanie farm fotowoltaicznych. Jakie warunki należy spełnić, aby móc zrealizować taką inwestycję? Czym jest farma fotowoltaiczna?

Farma fotowoltaiczna – co to jest?

Farmy fotowoltaiczne – to stosunkowo nowy rodzaj inwestycji energetycznej w Polsce. Liczba instalacji fotowoltaicznych, zarówno mikroinstalacji, jak i większych przedsięwzięć, rośnie w Polsce systematycznie każdego roku. Nie jest to zjawisko specjalnie szokujące. Nowoczesne rozwiązania, do których bez wątpienia należą odnawialne źródła energii, stają się coraz bardziej popularne, gdyż pozwalają oszczędzić konkretne środki finansowe, a także zadbać o środowisko naturalne naszej planety. Niektórzy inwestorzy jednak idą o krok dalej, decydując się na zbudowanie farmy fotowoltaicznej.

Moc instalacji fotowoltaicznej na farmie

Instalacje fotowoltaiczne na farmie mają zwykle moc od kilkudziesięciu kilowatów do kilku megawatów. Wykonanie farmy fotowoltaicznej jest o wiele szybsze od innych instalacji energetycznych. Największa farmy w Polsce mają łączna moc ponad 3 MW. W Polsce farmy fotowoltaiczne z powodzeniem funkcjonują już od jakiegoś czasu, przy czym największa znajduje się w gminie Czernikowo (okolice Torunia). Jej łączna moc wynosi 3,77 MW. Grupa Energia ma dwie duże farmy o łącznej mocy 6 GWh, natomiast farma w Gdańsku jest nieco mniejsza – 1,64 MW. Nie tylko jednak tak duże inwestycje zaliczamy do grona farm słonecznych (jak również potocznie się je nazywa). Każdy przedsiębiorca może zdecydować się na uruchomienie takowej na swoim własnym polu.

Mikroinstalacja czy farma fotowoltaiczna?

W Polsce nadal największą popularnością cieszą się mikroinstalacje fotowoltaiczne. Są to instalacje o łącznej zainstalowanej mocy nie przekraczającej 50 kW. Zwykle są przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym mniejszym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu i nie większej niż 150 kW. Ich zastosowanie na ogół nie wymaga pozwolenia na budowę. Właściciel mikroinstalacji wytwarza w niej energię elektryczną głównie na zaspokojenie potrzeb swojego gospodarstwa domowego, jeśli jednak wyprodukuje tej energii więcej, może ją odsprzedać do sieci energetycznej.

-> Zobacz też: Wymiary paneli fotowoltaicznych – ile paneli na dom?

Usytuowanie farmy

Farma fotowoltaiczna jest większą inwestycją o dużej mocy. Instalacje takie zwykle budowane są na ziemi podczas, gdy mikroinstalacje najczęściej na dachach budynków. Energia wyprodukowana na farmie fotowoltaicznej w całości przekazywana jest do sieci energetycznej, skąd dopiero kierowana jest do jej odbiorców.

Lokalizacja i rodzaj działki

Wszelkiego typu instalacje zasilane energią słońca muszą mieć możliwie jak najlepszy dostęp do jego promieni, dlatego decydując się na budowę farmy fotowoltaicznej, należy w pierwszej kolejności mieć na względzie usytuowanie całej inwestycji. Farma powinna powstać na płaskim terenie, na gruncie klasy IV lub niższej. Ponadto najlepiej, aby w niedalekiej odległości od inwestycji znajdowała się sieć niskiego lub średniego napięcia (od rodzaju sieci zależy wielkość instalacji, jaką można do niej wpiąć), dzięki czemu łatwiejszym zadaniem będzie otrzymanie warunków przyłączenia oraz zawarcie przyłączeniowej umowy.

Bardzo częstą praktyką jest wykorzystywanie nieużytków rolnych, minimalna powierzchnia 2 hektary, klasa gruntu IV lub gorsza, niezacieniona przez drzewa, budynki, płaski teren, 200 m od linii energetycznej średniego napięcia.

Pozwolenie na budowę oraz inne decyzje administracyjne

Zgodnie z artykułem 29, pkt. 2, pozycja 16 Ustawy o prawie budowlanym pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie prac, których celem jest montaż pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.3) z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego stosuje się obowiązek uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu budowlanego, o którym mowa w art. 6b ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 i 1518) oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a tej ustawy (źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940890414/U/D19940414Lj.pdf).

Jakie dokumenty, poza pozwoleniem na budowę farmy fotowoltaicznej?

Do wykonania inwestycji, jaką jest farma słoneczna, prócz pozwolenia na budowę wydanego przez starostę powiatowego należy dysponować: projektem budowlanym (w przypadku mikroinstalacji wystarczy posiadanie projektu wykonawczego lub koncepcji technicznej) oraz warunkami przyłączeniowymi instalacji (te uzyskuje się po złożeniu stosownego wniosku, w którym muszą być sprecyzowane parametry elektrowni). Ponadto inwestor musi sprawdzić, czy nieruchomość, na której ma powstać inwestycja, objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jeśli tak, to jej realizacja musi być zgodna właśnie z MPZP.

Decyzja środowiskowa

Budowa farmy fotowoltaicznej wiąże się również z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Czy w każdym przypadku jest ona niezbędna? O tym mówi Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001839/O/D20191839.pdf). Zgodnie z zapisami tej ustawy (pkt. 2, poz. 54) zabudowa systemami fotowoltaicznymi zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Jeśli jej powierzchnia wraz z towarzyszącą infrastrukturą wynosi nie mniej niż 0,5 ha i jest zlokalizowana na obszarach objętych formami ochrony przyrody (m.in. w parkach narodowych lub krajobrazowych, rezerwatach przyrody) lub w otulinach form ochrony przyrody, to uzyskanie decyzji środowiskowej jest obowiązkowe. Podobnie wygląda sytuacja, jeśli powierzchnia zabudowy farmy przekracza 1 ha i ma być usytuowana na pozostałych obszarach. Natomiast, jeśli elektrownia powstanie na takich właśnie terenach, a jej powierzchnia nie przekroczy 1 ha, to uzyskanie decyzji środowiskowej nie jest wymagane.

Koncesja

Aby podjąć się produkcji prądu elektrycznego w ramach działalności gospodarczej (produkcja energii jako główny przedmiot tej działalności), należy uzyskać odpowiednią koncesję. Szczegółowe warunki zawarte są w ustawie Prawo energetyczne. Mając dodatkowo warunki przyłączenia, powinien on wystąpić do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o uzyskanie koncesji na produkcję energii z odnawialnego źródła. Po otrzymaniu takiego upoważnienia, rejestracji na giełdzie TGE (Towarowa Giełda Energii) oraz uruchomieniu i odbiorze farmy fotowoltaicznej przez firmę energetyczną, elektrownia może rozpocząć swoją działalność.

Tytuł prawny nieruchomości

Bez względu na moc instalacji inwestor musi posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której ma się znaleźć farma fotowoltaiczna.

Opłacalność, zyski, opinie

Inwestycja w farmę fotowoltaiczną musi być bardzo przemyślana. Należy wziąć pod uwagę między innymi takie aspekty dofinansowanie do budowy farmy fotowoltaicznej.

Warto zorientować się, czy władze terenu, na którym chcemy założyć farmę nie oferuje żadnego rodzaju wsparcia finansowego w postaci dotacji w ramach programów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Ponadto warto rozpatrzeć również dotacje ministerialne i dotacje ze środków Unii Europejskiej.

Dofinansowanie na budowę farmy fotowoltaicznej

Inwestorzy planujący budowę farmy fotowoltaicznej mogą skorzystać z programów finansowych, które mogą znacząco obniżyć koszty całej inwestycji. Pomoc w uzyskaniu dofinansowania znajduje się w ofercie Stilo Energy, firmy zajmującej się m.in. montażem paneli. Przedsiębiorcy, którzy chcą przyczynić się do produkcji prądu za sprawą odnawialnych źródeł energii, mogą starać się o pomoc finansową z programów regionalnych, rządowych, bądź też unijnych.

Energia słoneczna już od kilkunastu lat jest powszechnie wykorzystywana do produkcji prądu. Jej udział w energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii cały czas bardzo dynamicznie rośnie. W latach 2007-2017 w całej Unii Europejskiej (UE-28) odnotowany został dynamiczny wzrost z poziomu 0,7% do aż 12,3% (źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics/pl#Produkcja_energii_ze_.C5.BAr.C3.B3de.C5.82_odnawialnych_w_UE_wzros.C5.82a_o_dwie_trzecie_w_latach_2007.E2.80.932017). Dane te pokazują, że fotowoltaika jest bardzo dobrym kierunkiem dla przedsiębiorców chcących budować duże farmy słoneczne, a także małych inwestorów, którym zależy na dobru środowiska oraz zredukowaniu kosztów ponoszonych na opłaty za prąd w gospodarstwach domowych.

Farma fotowoltaiczna

Fotowoltaika – darmowy prąd ze słońca

Fotowoltaika to skrótowy termin najczęściej oznaczający system polegający na wykorzystywaniu energii ze słońca. Instalacja taka, zazwyczaj umieszczana jest na dachu, lub wolnym skrawku działki, wyłapuje światło pochodzące z naszej najbliższej gwiazdy i przy pomocy falownika przekształca je na prąd elektryczny, dostarczając go bezpośrednio do domowych, lub firmowych gniazdek. Jest to rozwiązanie bardzo nowoczesne i ergonomiczne, gdyż przy jego zastosowaniu odciążamy zwykłe węglowe elektrownie, wpływając tym samym pozytywnie na stan środowiska naturalnego, a jednocześnie jesteśmy w stanie lepiej kontrolować nasze wydatki, gdyż odpada nam comiesięczna faktura za zużycie energii elektrycznej.

Oczywiście sfera odnawialnych źródeł energii jest znacznie szersza niż sama fotowoltaika. Istnieją jeszcze sposoby na to, by pozyskiwać potencjał z wiatru lub z ruchu wody. Nie zawsze jednak mamy pod swoim domem rwący strumyk, albo otwarte pola dookoła naszego gospodarstwa. Warto też zwrócić uwagę na koszty. Wybudowanie energii wiatrowej, która dawałaby odpowiedni potencjał jest bardzo drogie. Podobnie z właściwie działającą elektrownią wodną. Jeśli dołożymy do tego warunki terenowe, mamy jasną odpowiedź, że nie każdy rodzaj OZE jest dla każdego. Choć z pewnością warto wszystko dokładnie przeliczyć i samodzielnie uznać, jaki scenariusz będzie dla nas najbardziej korzystny.

Jest to absolutnie naturalne, że ciągle poszukujemy coraz lepszych rozwiązań, by móc wykorzystywać odnawialne źródła energii, ale to właśnie fotowoltaika wykorzystuje do produkcji prądu energię słoneczną, która jest dostępna zawsze i dla wszystkich. Wbrew pozorom sprawdza się również i w naszym klimacie, gdyż funkcjonuje ona w oparciu o światło, a nie bezpośrednio operujące promienie słoneczne. Na rynku spotykamy się z coraz większą ilością ofert profesjonalnych firm, które kompleksowo zajmują się klientem zarówno mikroinstalacji, jak i farmy fotowoltaicznej.

Jeśli zainteresował Cię temat fotowoltaiki to zachęcamy do skorzystania z formularza dostępnego na stronie głównej.

Jeśli zainteresował Cię temat fotowoltaiki to zapraszamy do wypełnienia formularza

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *