Program ENERGIA PLUS

Jak skorzystać z dofinansowania do fotowoltaiki?

Program Energia Plus jest przykładem dofinansowania na poziomie ogólnopolskim. Celem tego programu jest znaczący rozwój rynku prosumenckiego w Polsce, który ma wspierać powstawanie nowych instalacji OZE, głównie instalacji fotowoltaicznych, do 500 kW. Program ten jest idealny dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla których koszty związane z energią elektryczną często mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania całego biznesu.

Ponadto Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz władze wojewódzkie na terenach gmin, wykorzystują środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do lokalnych programów pomocowych. Warunki dofinansowania są bardzo różne, w zależności od programu. Do tych, które dofinansowują fotowoltaikę zaliczamy przede wszystkim: Program “Mój Prąd”, Program “Energia Plus”, Program “Czyste Powietrze”.

Urzędy miast również dofinansowują OZE. Od 1 września 2019 r. Urząd Miasta St. Warszawa udziela bezzwrotnych dotacji 30% na inwestycje wykorzystujące m.in. fotowoltaikę. Maksymalna kwota dofinansowania jaką można uzyskać to 15 000 zł. Pomoc w złożeniu wniosku można uzyskać bezpośrednio u firm sprzedających i montujących instalacje fotowoltaiczne np. Stilo Energy.

Sprawdź również inne dostępne programy

Skontaktuj się


  Na co można uzyskać dofinansowanie w programie ENERGIA PLUS?

  Dofinansowanie można uzyskać na zakup oraz instalację paneli fotowoltaicznych.


  Kto otrzyma dofinansowanie?

  Przedsiębiorcy  w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. (Prawo przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą).


  Jaka jest wysokość i warunki dofinansowania?

  Program ten w ramach dofinansowania pozwala na uzyskanie pożyczki przez przedsiębiorcę w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych (do 3,9 mln zł). Okres kwalifikowalności kosztów to od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2025 r.  Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 20 lat dla inwestycji.


  Kto przydziela dofinansowanie?

  Dofinansowanie do fotowoltaiki w ramach programu “Energia Plus” przydziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


  Liczba rozpatrzonych wniosków

  W 2019 roku z wybudowano instalacje o łącznej mocy ok. 800 MW z dofinansowań pochodzących z programu “Energia Plus”.


  Czy dofinansowanie jest opodatkowane?

  Dofinansowanie jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT). Instalacje montowane na gruncie lub na budynkach gospodarczych poza bryłą budynku mieszkalnego objęte są 8% podatkiem VAT.


  Składanie wniosku i terminy

  Wnioski należy wypełniać i składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) na stronie:  https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Instrukcja składania wniosku znajduje się na: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/generator-wnioskow/instrukcje/).

  W przypadku braku możliwości zastosowania elektronicznego podpisu (o którym mowa w §2 ust. 4 Regulaminu naboru wniosków), oprócz przesłania wersji elektronicznej należy wydrukować wygenerowany przy użyciu GWD wniosek (z kodem kreskowym) oraz oświadczenia, wraz z podpisami.

  Wnioski w wersji papierowej należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:
  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  Konstruktorska 3A
  02-673 Warszawa
  z dopiskiem „Energia Plus”

  Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (dostarczenia) dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
  Nabór wniosków trwa od 1 marca 2019 r. do 18 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Jest prowadzony w trybie ciągłym.

  Niezbędne dokumenty

  1. Pełnomocnictwo do podpisywania wniosków jeżeli dokumenty nie są podpisywane zgodnie z reprezentacją.
  2. Pozwolenie zintegrowane lub  inne wymagane zezwolenia w tym pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów.
  3. Uproszczony schemat technologiczny.
  4. Sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku.
  5. Opinia biegłego i raport z badania sprawozdania finansowego za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku.
  6. Sprawozdanie statystyczne według wzoru F-01 (lub inne) za wykonany okres sprawozdawczy bieżącego roku
  7. Statut albo umowa spółki.
  8. Udokumentowanie źródeł finansowania (w zależności od formy prawnej podmiotu oraz źródła finansowania należy przedstawić dokumenty potwierdzające pełne zbilansowanie źródeł finansowania), m.in. umowy, wyciągi z zawartych umów kredytowych, pożyczkowych lub dotacyjnych czy kopie wyciągów z rachunków bankowych/inwestycyjnych (w przypadku jeżeli środki wykazane na rachunku mają zostać przeznaczone na realizację przedsięwzięcia).
  9. Studium wykonalności, sporządzone zgodnie z „Instrukcją sporządzania Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW”. Dane zawarte w Studium Wykonalności powinny być zgodne z danymi podanymi we wniosku i innych załącznikach.
  10. Model finansowy projektu w edytowalnej formie elektronicznej z aktywnymi formułami (w formacie *.xls)
  11. Informacje na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) (w przypadku jeśli wniosek przewiduje pomoc de minimis).
  12. Informacje na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.) (w przypadku jeśli wniosek przewiduje pomoc inną niż  de minimis).
  13. Załącznik, w którym wnioskodawca wykazuje zgodność wnioskowanego dofinansowania ze wszystkimi warunkami właściwego aktu prawa unijnego lub krajowego (w przypadku jeśli wniosek przewiduje pomoc inną niż wskazana w pkt. 11 lub pkt. 12).

   Załączniki należy załączyć zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej

  Sprawdź inne dostępne dofinansowania

  Zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego – zadzwonimy z dobrą ofertą!