Program ENERGIA PLUS dla przedsiębiorców

Jak skorzystać z dofinansowania do fotowoltaiki?

Program Energia Plus jest przykładem dofinansowania na poziomie ogólnopolskim. Celem tego programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć  inwestycyjnych. Program ten jest idealny dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla których koszty związane z energią elektryczną często mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania całego biznesu.

Ponadto Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz władze wojewódzkie na terenach gmin, wykorzystują środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do lokalnych programów pomocowych. Warunki dofinansowania są bardzo różne, w zależności od programu. Do tych, które dofinansowują fotowoltaikę zaliczamy przede wszystkim: Program “Mój Prąd”, Program “Energia Plus”, Program “Czyste Powietrze”.

Urzędy miast również dofinansowują OZE. Od 1 września 2019 r. Urząd Miasta St. Warszawa udziela bezzwrotnych dotacji 30% na inwestycje wykorzystujące m.in. fotowoltaikę. Maksymalna kwota dofinansowania jaką można uzyskać to 15 000 zł. Pomoc w złożeniu wniosku można uzyskać bezpośrednio u firm sprzedających i montujących instalacje fotowoltaiczne np. Stilo Energy.

Dofinansowanie można uzyskać na zakup oraz instalację paneli fotowoltaicznych.

Przedsiębiorcy  w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. (Prawo przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą).

Program ten w ramach dofinansowania pozwala na uzyskanie pożyczki przez przedsiębiorcę w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych (do 3,9 mln zł). Okres kwalifikowalności kosztów to od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2025 r.  Okres pożyczki to maksymalnie 20 lat dla inwestycji.

Dofinansowanie do fotowoltaiki w ramach programu „Energia Plus” przydziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2019 roku z wybudowano instalacje o łącznej mocy ok. 800 MW z dofinansowań pochodzących z programu “Energia Plus”.

Dofinansowanie jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT). Instalacje montowane na gruncie lub na budynkach gospodarczych poza bryłą budynku mieszkalnego objęte są 8% podatkiem VAT.

Wnioski należy wypełniać i składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) tutaj. Instrukcja składania wniosku znajduje się tutaj.

Wnioski należy składać w terminie od 01.10.2020 r. –  17.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków

Niezbędne dokumenty

 1. Pełnomocnictwo do podpisywania wniosków jeżeli dokumenty nie są podpisywane zgodnie z reprezentacją.
 2. Pozwolenie zintegrowane lub  inne wymagane zezwolenia w tym pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów.
 3. Uproszczony schemat technologiczny.
 4. Sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku.
 5. Opinia biegłego i raport z badania sprawozdania finansowego za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku.
 6. Sprawozdanie statystyczne według wzoru F-01 (lub inne) za wykonany okres sprawozdawczy bieżącego roku
 7. Statut albo umowa spółki.
 8. Udokumentowanie źródeł finansowania (w zależności od formy prawnej podmiotu oraz źródła finansowania należy przedstawić dokumenty potwierdzające pełne zbilansowanie źródeł finansowania), m.in. umowy, wyciągi z zawartych umów kredytowych, pożyczkowych lub dotacyjnych czy kopie wyciągów z rachunków bankowych/inwestycyjnych (w przypadku jeżeli środki wykazane na rachunku mają zostać przeznaczone na realizację przedsięwzięcia).
 9. Studium wykonalności, sporządzone zgodnie z „Instrukcją sporządzania Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW”. Dane zawarte w Studium Wykonalności powinny być zgodne z danymi podanymi we wniosku i innych załącznikach.
 10. Model finansowy projektu w edytowalnej formie elektronicznej z aktywnymi formułami (w formacie *.xls)
 11. Informacje na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) (w przypadku jeśli wniosek przewiduje pomoc de minimis).
 12. Informacje na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.) (w przypadku jeśli wniosek przewiduje pomoc inną niż  de minimis).
 13. Załącznik, w którym wnioskodawca wykazuje zgodność wnioskowanego dofinansowania ze wszystkimi warunkami właściwego aktu prawa unijnego lub krajowego (w przypadku jeśli wniosek przewiduje pomoc inną niż wskazana w pkt. 11 lub pkt. 12).

Fotowoltaika z dofinansowaniem dla firmy? Skontaktuj się z nami, doradzimy!


  * pola oznaczone gwiazdką są wymagane