Program CZYSTE POWIETRZE

Jak skorzystać z dofinansowania do fotowoltaiki?

Celem programu “Czyste Powietrze” jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają podczas ogrzewania domów jednorodzinnych wykorzystujących przestarzałe źródła ciepła i paliwo słabej jakości. Program ten dofinansowuje wymianę starych, źle działających źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej budynków np. poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych. Korzystając z tego programu można dofinansować zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w formie dotacji lub dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Ponadto Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz władze wojewódzkie na terenach gmin, wykorzystują środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do lokalnych programów pomocowych. Warunki dofinansowania są bardzo różne, w zależności od programu. Do tych, które dofinansowują fotowoltaikę zaliczamy przede wszystkim: Program “Mój Prąd”, Program “Energia Plus”, Program “Czyste Powietrze”.

Urzędy miast również dofinansowują OZE. Od 1 września 2019 r. Urząd Miasta St. Warszawa udziela bezzwrotnych dotacji 30% na inwestycje wykorzystujące m.in. fotowoltaikę. Maksymalna kwota dofinansowania jaką można uzyskać to 15 000 zł. Pomoc w złożeniu wniosku można uzyskać bezpośrednio u firm sprzedających i montujących instalacje fotowoltaiczne np. Stilo Energy.

Sprawdź również inne dostępne programy

Skontaktuj się
  Na co można uzyskać dofinansowanie w programie CZYSTE POWIETRZE?

  W budynkach istniejących można uzyskać dofinansowanie na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła. Źródła te spełniają normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku (np. instalację fotowoltaiczną).


  Kto otrzyma dofinansowanie?

  Właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.


  Jaka jest wysokość dofinansowania?

  Program dzieli się na dwie części. Pierwsza obejmuje podstawowy poziom dofinansowania, natomiast druga skierowana jest do tych beneficjentów, którzy kwalifikują się do podwyższonego poziomu dofinansowania. Niezależnie jednak od zakresu przedsięwzięcie i poziomu dofinansowania na fotowoltaikę można otrzymać do 50% kosztów kwalifikowanych. Jednak nie więcej niż 5000 zł.

  Dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

  Beneficjentami mogą zostać osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

  Wnioskodawca, oprócz wymiany nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, może uwzględnić inne prace objęte Programem, np. zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Wysokość dofinansowania jest zależna od zakresu przedsięwzięcia i może wynieść nawet 30 000 zł.

  Dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

  Beneficjentami mogą zostać osoby fizyczne, które spełniają wszystkie poniższe warunki:
  – są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
  – przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

  Wnioskodawca otrzyma dotację na demontaż starego źródła ciepła oraz zakup i montaż nowego. Może uwzględnić również inne prace objęte Programem, np. zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Wysokość dofinansowania jest zależna od zakresu przedsięwzięcia i może wynieść nawet 37 000 zł.


  Jakie są warunki dofinansowania?

  Dofinansowanie obejmuje projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, jednak nie wcześniej niż 15.05.2020 r. Inwestycja musi być ukończona do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie!

  Beneficjent może korzystać z innych dofinansowań na ten sam cel, ale nie mogą przekroczyć one 100% kosztów kwalifikowanych zadania.


  Kto przydziela dofinansowanie?

  Dofinansowanie do fotowoltaiki w ramach programu “Czyste Powietrze” przydziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednak wnioski należy składać do odpowiedniego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek objęty inwestycją.


  Liczba rozpatrzonych wniosków

  Pod koniec 2019 r. było złożonych 80 286 wniosków i zostało podpisanych 34 834 umów. W ramach dofinansowań wypłacono 91 mln zł.


  Czy istnieje podatek od dofinansowania?

  Dofinansowanie jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT).


  Składanie wniosku i terminy

  Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym przez cały okres realizacji programu (2018-2029). Wnioski przyjmuje się w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwych terytorialnie ze względu na usytuowanie budynku, a także w gminach, które podpisały porozumienie z WFOŚiGW.

  Wniosek do pobrania znajduje się na Portalu Beneficjenta (https://portal.wfosigw.pl/wymagana-dokumentacja) lub siedzibie WFOŚiGW. Składa się go w wersji elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e PUAP) przez Portal Beneficjenta lub w wersji papierowej.

  We wniosku o dofinansowanie należy uzupełnić:
  Obowiązkowe:
  1. Dokumenty potwierdzające dochód.
  Jeśli dotyczy:
  1. Dokument potwierdzający prawo własności budynku jeśli we wniosku nie został wpisany numer księgi wieczystej zgodny z rejestrem elektronicznym (np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku).
  2. Audyt energetyczny, jeśli został wykonany i na jego podstawie przyjęto dane do wniosku.
  3. Kopia Certyfikatu potwierdzającego spełnienie warunków Programu przez istniejące źródło ciepła na paliwo stałe, które nie będzie podlegało wymianie w ramach wniosku.


  Sprawdź inne dostępne dofinansowania

  Zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego – zadzwonimy z dobrą ofertą!