Program CZYSTE POWIETRZE

Jak skorzystać z dofinansowania do fotowoltaiki?

Celem programu “Czyste Powietrze” jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają podczas ogrzewania domów jednorodzinnych, wykorzystujących przestarzałe źródła ciepła i paliwo słabej jakości. Program ten dofinansowuje wymianę starych, źle działających źródeł ciepła na nowoczesne m.in. instalacje fotowoltaiczne. Korzystając z tego programu można dofinansować zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w formie pożyczki lub dotacji.

Ponadto Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz władze wojewódzkie na terenach gmin, wykorzystują środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do lokalnych programów pomocowych. Warunki dofinansowania są bardzo różne, w zależności od programu. Do tych, które dofinansowują fotowoltaikę zaliczamy przede wszystkim: Program “Mój Prąd”, Program “Energia Plus”, Program “Czyste Powietrze”.

Urzędy miast również dofinansowują OZE. Od 1 września 2019 r. Urząd Miasta St. Warszawa udziela bezzwrotnych dotacji 30% na inwestycje wykorzystujące m.in. fotowoltaikę. Maksymalna kwota dofinansowania jaką można uzyskać to 15 000 zł. Pomoc w złożeniu wniosku można uzyskać bezpośrednio u firm sprzedających i montujących instalacje fotowoltaiczne np. Stilo Energy.

Sprawdź również inne dostępne programy

Skontaktuj się


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w niniejszym formularzu, w celach handlowych, w tym sporządzenia i przedstawienia oferty handlowej, przez firmę STILO ENERGY S.A.


Na co można uzyskać dofinansowanie w programie CZYSTE POWIETRZE?

W budynkach istniejących można uzyskać dofinansowanie na wymianę starego pieca lub kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła (np. instalację fotowoltaiczną) spełniające wymagania programu (w tym na montaż). W budynkach nowo budowanych dofinansowanie jest na zakup i montaż nowego źródła ciepła.


Kto otrzyma dofinansowanie?

Właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, który nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.


Jaka jest wysokość i warunki dofinansowania?

W budynkach nowo budowanych koszty związane z zakupem i montażem nowego źródła ciepła są kwalifikowane pod warunkiem ich poniesienia do 31 grudnia 2019 r. Oznacza to konieczność zakupu i montażu w terminie nieprzekraczającym wyżej wymienionej daty. Ta zasada nie obejmuje budynków istniejących.
Minimalny koszt kwalifikowany to 7 tys. zł, a maksymalny to 53 tys. zł. Powyżej maksymalnej kwoty przyznawana jest pożyczka. Koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej mogą być dofinansowane tylko w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych. Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 180 miesięcy. Warunkiem wypłaty pożyczki jest m.in. ustanowienie wymaganego zabezpieczenia.

Jeżeli wnioskodawca uwzględnia inne prace objęte Programem może również starać się o dofinansowanie w formie dotacji. Wysokość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Rozpoczęcie przedsięwzięcia oznacza poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (np. data wystawienia pierwszej faktury). Zakończenie przedsięwzięcia to data ostatniej faktury lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac. Zakończenie prac nie może nastąpić później niż 30 miesięcy od daty złożenia wniosku (nie później niż 30 czerwca 2029 r.).

Beneficjent może korzystać z innych dofinansowań na ten sam cel, ale nie mogą przekroczyć one 100% kosztów kwalifikowanych zadania.


Kto przydziela dofinansowanie?

Dofinansowanie do fotowoltaiki w ramach programu “Czyste Powietrze” przydziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Liczba rozpatrzonych wniosków

Pod koniec 2019 r. było złożonych 80 286 wniosków i zostało podpisanych 34 834 umów. W ramach dofinansowań wypłacono 91 mln zł.


Czy dofinansowanie jest opodatkowane?

Dofinansowanie jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT).


Składanie wniosku i terminy

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym przez cały okres realizacji programu (2018-2029). Wnioski przyjmowane są w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwych terytorialnie ze względu na usytuowanie budynku, a także w gminach, które podpisały porozumienie z WFOŚiGW.

Wniosek do pobrania znajduje się na Portalu Beneficjenta (https://portal.wfosigw.pl/wymagana-dokumentacja) lub siedzibie WFOŚiGW. Składa się go w wersji elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e PUAP) przez Portal Beneficjenta i w wersji papierowej.

We wniosku o dofinansowanie należy uzupełnić:
Obowiązkowe:
1. Dokumenty potwierdzające dochód.
Jeśli dotyczy:
1. Dokument potwierdzający prawo własności budynku jeśli we wniosku nie został wpisany numer księgi wieczystej zgodny z rejestrem elektronicznym (np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku).
2. Audyt energetyczny, jeśli został wykonany i na jego podstawie przyjęto dane do wniosku.
3. Kopia Certyfikatu potwierdzającego spełnienie warunków Programu przez istniejące źródło ciepła na paliwo stałe, które nie będzie podlegało wymianie w ramach wniosku.


Sprawdź inne dostępne dofinansowania

Zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego – zadzwonimy z dobrą ofertą!