Fotowoltaika dofinansowanie – wnioski, warunki, kwoty

Fotowoltaika dofinansowanie – wnioski, warunki, kwoty

Dzięki fotowoltaice możemy pozyskać ekologiczną energię elektryczną z promieniowania słonecznego. Jest to najprostszy i najpopularniejszy sposób na pozyskanie energii z odnawialnych źródeł.

Energia pozyskiwana przez panele fotowoltaiczne z roku na rok staje się coraz popularniejsza, a co za tym idzie, rozwija się również system dofinansowań takich inwestycji. Sama instalacja jest sporym wydatkiem, na który nie każdy może sobie pozwolić, ale wystarczy skorzystać z różnych programów dotacyjnych, które nawet w dużym stopniu mogą pokryć koszty inwestycyjne. Wykorzystanie takiej pomocy, pozwoli na szybszy zwrot kosztów inwestycji i pozwala się cieszyć z oszczędności w rachunkach za prąd. 

Dofinansowania do paneli fotowoltaicznych 

Pomoc finansowa na fotowoltaikę może przybrać różne formy. Można otrzymać pomoc zwrotną w postaci pożyczki, którą po pewnym, ustalonym okresie, trzeba będzie zwrócić. Pomoc może też być bezzwrotna. Dofinansowania mogą być oferowane przez instytucje rządowe i samorządowe. Instytucje prywatne (m.in. we współpracy z instytucjami państwowymi) np. banki mogą oferować niskooprocentowane kredyty.

Najwięcej programów dotyczących dofinansowania fotowoltaiki oferuje Unia Europejska, a państwa członkowskie indywidualnie decydują o rodzajach i formach programów. Na ilość dofinansowań w zakresie odnawialnych źródeł ma wpływ to, że Polska powinna zwiększyć ich udział w produkcji całkowitej energii w naszym kraju.

Fotowoltaika dofinansowanie – programy

Na świecie i w Polsce, coraz powszechniejsze jest przechodzenie na produkcję energii z odnawialnych źródeł, nawet w przypadku gospodarstw domowych. Pozyskanie dofinansowania na odnawialne źródła, a przede wszystkim instalacje fotowoltaiczne, jest bardzo proste, można skorzystać z wielu programów pomocowych. Kwoty, które można pozyskać nie są małe, dzięki czemu inwestycja zwraca się o wiele szybciej.

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz władze wojewódzkie na terenach gmin, wykorzystują środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wspierają one programy dofinansowań dla instalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), które w najbliższych latach będą się ciągle rozwijać. Warunki dofinansowania są bardzo różne, w zależności od programu. Do tych, które dofinansowują fotowoltaikę zaliczamy przede wszystkim: Program „Mój Prąd”, Program „Energia Plus”, Program „Czyste Powietrze”.

Urzędy miast również dofinansowują OZE. Od 1 września 2019 r. Urząd Miasta St. Warszawa udziela bezzwrotnych dotacji 30% na inwestycje wykorzystujące m.in. fotowoltaikę. Maksymalna kwota dofinansowania jaką można uzyskać to 15 000 zł. Pomoc w złożeniu wniosku można uzyskać bezpośrednio u firm sprzedających i montujących instalacje fotowoltaiczne np. Stilo Energy.

Wysokość dofinansowania do fotowoltaiki 

Kwota dofinansowania do paneli fotowoltaicznych zależy od warunków zawartych w poszczególnych programach, jednak wysokość dofinansowania może dużym stopniu pokryć inwestycję. Kwota zależy również od rodzaju pomocy – czy opiera się na dotacji czy pożyczce. Sprawdźmy, jak w praktyce wyglądają szczegóły programów dofinansowania fotowoltaiki.

Program „Mój Prąd”

Jest to ogólnopolski, główny program dofinansowujący zakup i montaż paneli fotowoltaicznych. W ramach tego programu osoby fizyczne mogą złożyć wniosek o wsparcie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej. Kwota, dofinansowania, którą można uzyskać to ok. 5 tys. zł na instalację. Od momentu ogłoszenia, projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem – pula środków na rok 2020 została wyczerpana 6 grudnia. 

Jak wyglądało dofinansowanie w programie
„Mój Prąd” w 2020 roku

Na co?

Na instalacje fotowoltaiczne – panele, inwertery, okablowanie, urządzenia do montażu, robocizna. Moc zainstalowana instalacji od 2 kW do 10 kW.

Dla kogo?

Osoby fizyczne wytwarzające energię na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Program ten nie jest skierowany do firm.

Wysokość i warunki dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji (bezzwrotna pomoc) do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł na instalację. W celu uzyskania dotacji na kolejną, odrębną, instalację należy złożyć kolejny wniosek.

Podstawowym warunkiem skorzystania z tego dofinansowania jest to, że koszty w związku z zakupem instalacji muszą zostać poniesione po 23 lipca 2019 r. Kolejnym warunkiem, który należy spełnić przy ubieganiu się o dofinansowanie jest, aby instalacja nie została przyłączona do sieci przed 23 lipca 2019 r. Instalacja nie może być też dofinansowana z innych programów.

Kto przydziela dofinansowanie

Przydzielaniem dofinansowania na ogniwa fotowoltaiczne w ramach programu „Mój Prąd” zajmuje się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czy dofinansowanie jest opodatkowane?

Dofinansowanie jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT).

Składanie wniosku i terminy

Wnioski można składać tylko w formie elektronicznej na stronie https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad. Można go podpisać podpisem zaufanym, e-dowodem, certyfikatem kwalifikowanym.

We wniosku o dofinansowanie należy uzupełnić:

 1. Dane wnioskodawcy (dane identyfikacyjne, adres zamieszkania, dane rachunku bankowego na który ma być przekazane dofinansowanie).
 2. Dane instalacji (informacja o własności instalacji, lokalizacja instalacji, dane techniczne instalacji).
 3. Oświadczenie o zgodności beneficjenta z programem priorytetowym.
 4. Informacje o załącznikach (podać liczbę złożonych załączników do wniosku).

Pomoc przy procedurze składania wniosku o dofinansowanie można uzyskać w różnych organizacjach m.in. w firmie Stilo Energy, która zajmuje się sprzedażą i montażem instalacji fotowoltaicznych.

Wsparcie w uzyskaniu dofinansowanie do fotowoltaiki

Niezbędne dokumenty

 1. Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej.
 2. Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie.
 3. Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano. Zaświadczenie OSD powinno być opracowane wg wzoru lub równoważne z nim, czyli powinno zawierać minimum informacji, ujętych we wzorze.
 4. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych dla wnioskodawców Programu priorytetowego „Mój Prąd” (RODO).
 5. Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

„Mój Prąd” w 2021 roku

Według informacji podanych przez NFOŚiGW, wciąż trwa procedowanie wniosków złożonych do 6 grudnia 2020 roku. Ocena wniosków potrwa najprawdopodobniej do końca I półrocza 2021 roku. Otwarcie kolejnego naboru będzie możliwe dopiero po zakończeniu i podsumowaniu poprzedniej edycji.

Program „Czyste Powietrze”

Celem programu „Czyste Powietrze” jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają podczas ogrzewania domów jednorodzinnych, wykorzystujących przestarzałe źródła ciepła i paliwo słabej jakości. Program ten dofinansowuje wymianę starych, źle działających źródeł ciepła na nowoczesne m.in. instalacje fotowoltaiczne. Korzystając z tego programu można dofinansować zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Na co można uzyskać dofinansowanie w programie „Czyste Powietrze”

W budynkach istniejących można uzyskać dofinansowanie na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku (np. instalację fotowoltaiczną) spełniających wymagania programu (w tym na montaż).

Kto otrzyma dofinansowanie

Właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wysokość i warunki dofinansowania

Program podzielony jest na dwie części. Pierwsza obejmuje podstawowy poziom dofinansowania, natomiast druga skierowana jest do tych beneficjentów, którzy kwalifikują się do podwyższonego poziomu dofinansowania. Niezależnie jednak od zakresu przedsięwzięcie i poziomu dofinansowania na fotowoltaikę można otrzymać do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5000 zł.

Dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

Beneficjentami mogą zostać osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

Wnioskodawca, oprócz wymiany nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, może uwzględnić inne prace objęte Programem, np. zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Wysokość dofinansowania jest zależna od zakresu przedsięwzięcia i może wynieść nawet 30 000 zł.

Dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

Beneficjentami mogą zostać osoby fizyczne, które spełniają wszystkie poniższe warunki: – są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, – przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Wnioskodawca otrzyma dotację na demontaż starego źródła ciepła oraz zakup i montaż nowego. Może uwzględnić również inne prace objęte Programem, np. zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Wysokość dofinansowania jest zależna od zakresu przedsięwzięcia i może wynieść nawet 37 000 zł.

Beneficjent może korzystać z innych dofinansowań na ten sam cel, ale nie mogą przekroczyć one 100% kosztów kwalifikowanych zadania.

Kto przydziela dofinansowanie

Dofinansowanie do fotowoltaiki w ramach programu “Czyste Powietrze” przydziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednak wnioski należy składać do odpowiedniego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek objęty inwestycją.

Ilość rozpatrzonych wniosków

Pod koniec 2019 r. było złożonych 80 286 wniosków i zostało podpisanych 34 834 umów. W ramach dofinansowań wypłacono 91 mln zł.

Czy dofinansowanie jest opodatkowane?

Dofinansowanie jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT).

Składanie wniosku i terminy

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym przez cały okres realizacji programu (2018-2029). Wnioski przyjmowane są w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwych terytorialnie ze względu na usytuowanie budynku, a także w gminach, które podpisały porozumienie z WFOŚiGW.

Wniosek do pobrania znajduje się na Portalu Beneficjenta (https://portal.wfosigw.pl/wymagana-dokumentacja) lub siedzibie WFOŚiGW. Składa się go w wersji elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e PUAP) przez Portal Beneficjenta lub w wersji papierowej.

Niezbędne dokumenty Obowiązkowe:

 1. Dokumenty potwierdzające dochód.
Jeśli dotyczy:
 1. Dokument potwierdzający prawo własności budynku jeśli we wniosku nie został wpisany numer księgi wieczystej zgodny z rejestrem elektronicznym (np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku).
 2. Audyt energetyczny, jeśli został wykonany i na jego podstawie przyjęto dane do wniosku.
 3. Kopia Certyfikatu potwierdzającego spełnienie warunków Programu przez istniejące źródło ciepła na paliwo stałe, które nie będzie podlegało wymianie w ramach wniosku.

Program „Energia Plus”

Program Energia Plus jest programem skierowanym do przedsiębiorców. Celem tego programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Program ten jest idealny dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla których koszty związane z energią elektryczną często mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania całego biznesu.

Na co można uzyskać dofinansowanie w programie „Energia Plus”

W ramach programu „Energia Plus” można otrzymać dofinansowanie między innymi na przedsięwzięcia dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznych.

Kto otrzyma dofinansowanie

Przedsiębiorcy  w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. (Prawo przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą).

Wysokość i warunki dofinansowania

Program ten w ramach dofinansowania pozwala na uzyskanie pożyczki lub dotacji. Pożyczka może być udzielona do kwoty 300 mln zł na okres nie dłuższy niż 15 lat. 

Kto przydziela dofinansowanie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ilość rozpatrzonych wniosków

W 2019 roku z wybudowano instalacje o łącznej mocy ok. 800 MW z dofinansowań pochodzących z programu „Energia Plus”.

Czy dofinansowanie jest opodatkowane?

Dofinansowanie jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT). Instalacje montowane na gruncie lub na budynkach gospodarczych poza bryłą budynku mieszkalnego objęte są 8% podatkiem VAT.

Składanie wniosku i terminy

Wnioski należy wypełniać i składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) na stronie:  https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Instrukcja składania wniosku znajduje się na: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/generator-wnioskow/instrukcje/). W przypadku braku możliwości zastosowania elektronicznego podpisu (o którym mowa w §2 ust. 4 Regulaminu naboru wniosków), oprócz przesłania wersji elektronicznej należy wydrukować wygenerowany przy użyciu GWD wniosek (z kodem kreskowym) oraz oświadczenia, wraz z podpisami. Wnioski w wersji papierowej należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa z dopiskiem „Energia Plus” Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (dostarczenia) dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Wnioski w ramach II naboru należy składać od 1 października 2020r. do 17 grudnia 2021r. lub do wyczerpania alokacji środków. Jest prowadzony w trybie ciągłym.

Niezbędne dokumenty

 1. Pełnomocnictwo do podpisywania wniosków jeżeli dokumenty nie są podpisywane zgodnie z reprezentacją.
 2. Pozwolenie zintegrowane lub  inne wymagane zezwolenia w tym pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów.
 3. Uproszczony schemat technologiczny.
 4. Sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku.
 5. Opinia biegłego i raport z badania sprawozdania finansowego za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku.
 6. Sprawozdanie statystyczne według wzoru F-01 (lub inne) za wykonany okres sprawozdawczy bieżącego roku
 7. Statut albo umowa spółki.
 8. Udokumentowanie źródeł finansowania (w zależności od formy prawnej podmiotu oraz źródła finansowania należy przedstawić dokumenty potwierdzające pełne zbilansowanie źródeł finansowania), m.in. umowy, wyciągi z zawartych umów kredytowych, pożyczkowych lub dotacyjnych czy kopie wyciągów z rachunków bankowych/inwestycyjnych (w przypadku jeżeli środki wykazane na rachunku mają zostać przeznaczone na realizację przedsięwzięcia).
 9. Studium wykonalności, sporządzone zgodnie z „Instrukcją sporządzania Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW”. Dane zawarte w Studium Wykonalności powinny być zgodne z danymi podanymi we wniosku i innych załącznikach.
 10. Model finansowy projektu w edytowalnej formie elektronicznej z aktywnymi formułami (w formacie *.xls)
 11. Informacje na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) (w przypadku jeśli wniosek przewiduje pomoc de minimis).
 12. Informacje na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.) (w przypadku jeśli wniosek przewiduje pomoc inną niż  de minimis).
 13. Załącznik, w którym wnioskodawca wykazuje zgodność wnioskowanego dofinansowania ze wszystkimi warunkami właściwego aktu prawa unijnego lub krajowego (w przypadku jeśli wniosek przewiduje pomoc inną niż wskazana w pkt. 11 lub pkt. 12).
Załączniki należy załączyć zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej. Jeśli zainteresował Cię temat fotowoltaiki lub chciałbyś uzyskać pomoc przy pozyskaniu dofinansowania do instalacji zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem formularza na stronie głównej. Bibliografia:

Zainteresował Cię temat fotowoltaiki? Masz pytania?
Zostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą.